Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie

Mariola Szczęsna

 

dnia …………………………………………..

 

 

WNIOSEK EGZEKUCYJNY (KM)

 

 

I Wierzyciel(ka) (tel ……………………………………….)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię)

zamieszkały(a) ……………………………………………………………………………………………………………………..

(dokładny adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

 

Konto wierzyciela…………………………………………………………………………………………………………………..

 

PESEL…………………………………………………. Dow. os. ………………………………………………………………

 

NIP …………………………………………………….. Regon…………………………………………………………………..

 

II Dłużnik(czka) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię lub nazwa firmy)

urodzony(a) ……………………………………………syn(córka) …………………………………………………………

(data i miejsce)(data i miejsce)

zamieszkały(a)/siedziba …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu lub siedziby)

PESEL………………………………………………. Dow. os. ………………………………………………………………..

 

NIP …………………………………………………… Regon……………………………………………………………………..

III Tytuł wykonawczy.Kwoty do wyegzekwowania:

Przedkładam wyrok, protokół ugody, postanowienie Sądu………………………………………………………….

 

w ………………………………………………. z dnia ………………………….syg.Akt…………………………………….

 

wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania:

1. pretensji głównej ………………………………………………………zł

z zasądzonymi odsetkami od …………………………………….do dnia zapłaty

2. kosztów procesu ……………………………………………………… zł

3. kosztów klauzuli ………………………………………………………zł

4. ……………………………………………………………………………….zł

5. kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku egzekucji

IV. Majątek dłużnika:

-Wnoszę o wszczęcie egzekucji z ruchomości dłużnika tj. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(wymienić ruchomości)

znajdujące się w……………………………………………………………………………………………………………………..

 

-Wnoszę o wszczęcie egzekucji z konta bankowego dłużnika nr

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

w banku ………………………………………………………………………………………………………………………………

 

-Wnoszę o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracędłużnika przysługującego mu od

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

-Wnoszę o wszczęcie egzekucji ze świadczenia z ubezpieczeń społecznych(ZUS/KRUS)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

-Wnoszę o wszczęcie egzekucji z wierzytelności dłużnika przysługujących mu od

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

-Wnoszę o wszczęcie egzekucji z praw majątkowych dłużnika w postaci

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

-Wnoszę o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika położonej w……………………………………….

 

……………………………………………………………………………………,dla której prowadzona jest księga

 

wieczysta Kw nr ………………………………………………………………………………………………………………….

 

V . Wniosek i oświadczenia wierzyciela:

-Wybór komornika dokonany został w oparciu o art.8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji*

-Wierzyciel na podsawie art.797 ind.1kpc zleca komornikowi poszukiwanie majątku*

 

 

 

………………………………………..

(podpis obowiązanego)

 

 

*-niepotrzebna skreślić