Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Mariola Szczęsna na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-05-2021 r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego
w Bełchatowie mającego siedzibę przy ul. S. Okrzei 4 w sali nr IV, odbędzie się druga licytacja
nieruchomości należącej do dłużnika: MARTA TOMASZEWICZ OBARA położonej: 97-415 Kluki,
Kaszewice, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze KW PT1B/00062773/3.
Przedmiotem nieruchomości jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości
Kaszewice, gm. Kluki, powiat bełchatowski, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr: 541/5 o
pow. 3392 m2, 541/6 o pow. 3393 m2, 541/7 o pow. 3000 m2 i 541/8 o pow. 3000 m2 o łącznym
obszarze 1,2785 ha.
Nieruchomość niezabudowana, zadrzewiona drzewostanem powstałym z samosiewu.
Działka nr 541/5 – wartość 44.100 zł (czterdzieści cztery tysiące sto złotych) wywołania 29.400,00 zł
Działka nr 541/6 – wartość 44.100 zł (czterdzieści cztery tysiące sto złotych) wywołania 29.400,00 zł
Działka nr 541/7 – wartość 43.500 zł (czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych) wywołania 29.000,00 zł
Działka nr 541/8 – wartość 43.500 zł (czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych) wywołania 29.000,00 zł
Suma oszacowania całości wynosi 175.200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i
wynosi 116.800,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 17.520,00 zł.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
ING Bank Śląski SA Centrala - Departament Obsługi Rozliczeń 03 10500099 7170 0000 2031 3917
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie przy ul. S. Okrzei 4
odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru
gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Przedmiotowa licytacja dotyczy nieruchomości o charakterze rolnym i spełnia przesłanki wymienione
w Ustawie z dnia 14 kwietnia 2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 869), Ustawy z dnia 11
kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655) .
Nadto na podstawie art. 18 w zw. z art. 41,42, 43 ust. z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej, na podstawi stanu faktycznego i prawnego w zakresie obowiązków po stronie dłużnika, komornik może uwzględnić właściwą stawkę podatku od towarów i usług.
Przedmiotowa licytacja dotyczy nieruchomości o charakterze rolnym i spełnia przesłanki wymienione
w Ustawie z dnia 14 kwietnia 2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 869), Ustawy z dnia 11
kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. z 2020r. poz. 1655) .
Nadto na podstawie art. 18 w zw. z art. 41,42, 43 ust. z dnia 11.03.204r. o podatku od towarów i usług
oraz ordynacji podatkowej, na podstawi stanu faktycznego i prawnego w zakresie obowiązków po stronie
dłużnika, komornik może uwzględnić właściwą stawkę podatku od towarów i usług.

Plik z dokumentem do pobrania

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: www.komornik-belchatow.pl