Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW PT1B/00043988/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Mariola Szczęsna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-04-2021r. o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie mającego siedzibę przy ul. S. Okrzei 4 w sali nr V, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej współwłasność Eweliny Woźniak i Tomasza Tomczaka po 1/2 części udziałów.

Nieruchomość lokalowa położona jest w Bełchatowie przy ul. Os. Żołnierzy POW 11/80. Licytacją objęte jest prawo własności lokalu mieszkalnego pod numer 80 o pow. 39,01 m2 wraz z jego prawami łącznie, objętego księgą wieczystą, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział V Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę o numerze KW PT1B/00043988/4. Z lokalem tym związany jest udział we współwłasności nieruchomości wspólnej oraz działce gruntu wynoszący 3901/533275 części.

Lokal usytuowany na parterze budynku, układ okien na dwie strony (wschód - zachód z balkonem).

Mieszkanie składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju.

Suma oszacowania wynosi 141 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    105 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 100,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA Centrala - Departament Obsługi Rozliczeń 66 10500099 7170 0000 2016 6119

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie przy ul. S. Okrzei 4 w pok.   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej informacji na  stronie: www.komornik-belchatow.pl

Plik z dokumentem do pobrania