Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Mariola Szczęsna na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-05-2021r. o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego
w Bełchatowie mającego siedzibę przy ul. S. Okrzei 4 w sali nr VI, odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości należącej do dłużnika:ZDZISŁAWA JĘDRASZEK, położonej: przy ul. 11-go Listopada,
na osiedlu Solidarności, 97-420 Szczerców, dla której Sąd Rejonwy w Bełchatowie Wydział V
Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PT1B/00061246/3.

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka o nr 2609/2 o pow. 524m2 ( użytek-
grunty rolne RIVa i RV ), stanowi działkę narożną. Zlokalizowana jest przy zbiegu ulic: Lipowej i 11-go

Listopada z dostępem do dwóch dróg publicznych o nawierzchni asfaltowej, z chodnikiem dla pieszych
z kostki brukowej. Nieruchomość kształtem przypomina wielokąt o szerokości wzdłuż ulic ok. 20m,
z wjazdem od ulicy 11 Listopada, ogrodzona siatką metalową ze słupkami, z bramą wjazdową metalową.
Suma oszacowania wynosi 46 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
34 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 4 600,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
ING Bank Śląski SA Centrala - Departament Obsługi Rozliczeń 51 10500099 7170 0000 2017 5119
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie przy ul. S. Okrzei 4 w
pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z
rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Plik z dokumentem do pobrania

Więcej informacji na stronie: www.komornik-belchatow.pl