Komornik a zasady RODO | Mariola Szczęsna

 

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Mariola Szczęsna.

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Mariola Szczęsna, ul. gen. Ludwika Czyżewskiego 1, 97-400 Bełchatów (dalej „Kancelaria”).

Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 044 632-44-44
adres: ul. gen. Ludwika Czyżewskiego 1, 97-400 Bełchatów
Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres pocztowy: ul. gen. Ludwika Czyżewskiego 1, 97-400 Bełchatów

Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na Komornika Sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji.

Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku.

Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych.

W przypadku Kontrahentów Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Kancelarii szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.

W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego Kancelaria może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Kancelarii przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w Kancelarii oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane również z systemów innych podmiotów i instytucji.

Przepisy prawne określają także zasady przetwarzania danych osób, w tym ich wizerunku na potrzeby prowadzonego postępowania i/lub bezpieczeństwa (monitoring).

Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komorników sądowych przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Kancelarii, tj. w celu wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii.

Na podstawie zgody Kancelaria może przetwarzać dane osobowe w celach zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych czy dany osobowych związanych z rekrutacją.

Kancelaria w zależności od sprawy z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria może wymagać innych danych niezbędnych np.: na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji.

W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Kancelarii.

Jeżeli jesteś Stroną i/lub Uczestnikiem postępowania, jesteś już Kontrahentem Kancelarii lub jeżeli Kancelaria posiada dane osobowe (w tym powierzono nam je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgody), informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Kancelaria może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Kancelarii.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo skargę w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś.

Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 044 632-44-44 lub pisemnie na adres gen. Ludwika Czyżewskiego 1, 91-400 Bełchatów. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.

Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Kancelarię obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych.

Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez Kancelarię postępowań, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 5 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres, w którym Kancelaria zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą.

Profilowanie danych osobowych przez Kancelarię może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji.

Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Powered by Warp Theme Framework

Informacja RODO
dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej

I. Administrator danych

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Mariola Szczęsna jest administratorem danych adresów i nadawców wiadomości elektronicznych.
Z administratorem danych można kontaktować się:
a. pod adresem korespondencyjnym: ul. gen. Ludwika Czyżewskiego 1 , 97-400 Bełchatów
b. pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
II. Cele i czas przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresach korespondencji elektronicznej, zawarte w treści danej korespondencji w celu:
  a. umożliwienia ewentualnego kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami;
  b. przyjmowania korespondencji w formie elektronicznej;
  c. ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 2. Korespondencja jest przechowywana przez okres 12 miesięcy, chyba że wiadomości zawierają treści istotne dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Wówczas wybrane wiadomości będą przechowywane przez okres 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
 3. W przypadku korespondencji dotyczącej postępowań egzekucyjnych korespondencja elektroniczna będzie przechowywana przez cały okres prowadzonego postępowania bądź przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Do okresu przechowywania korespondencji elektronicznej dotyczących postępowań egzekucyjnych ma zastosowanie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 roku w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (Dz.U. 2016 poz. 370).
 5. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez administratora nie dotyczą sytuacji, w których przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9 pkt. 2 ust. f RODO), oraz w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 pkt. 1 ust. e RODO)

III. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej jest:

 1. prawnie uzasadniony interes administratora danych oraz nadawców wiadomości elektronicznych (art. 6 ust 1 lit f RODO) – wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem;
 2. prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem Cywilnym (art. 6 ust 1 lit f oraz art. 9 ust 2 lit f RODO);

IV. Odbiorca danych osobowych

Administrator danych osobowych może ujawniać treść korespondencji wyłącznie w celu dochodzenia swoich roszczeń w ramach postępowania oraz podmiotom współpracujących z administratorem danych osobowych na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej lub tradycyjnej, hostingu, obsługi IT, usług prawnych lub doradczych, obsługi administracyjnej, realizacji ustawowych zadań ciążących na administratorze danych osobowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

V. Prawa osób, których dane osobowe dotycząca

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  a. dostępu – uzyskanie od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzani (art. 15 RODO)
  b. do otrzymywania kopii danych – uzyskanie kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust 3 RODO);
  c. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  d. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO)
  e. do ograniczonego przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
  i. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  ii. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania;
  iii. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia , dochodzenia lub ochrony roszczeń;
  iv. osoba której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw osoby, której dane dotyczą;
  f. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  g. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawne uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
  h. do cofnięcia zgody – w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba której dane dotyczą, powinna skontaktować się z, wykorzystując dane kontaktowe, z administratorem danych osobowych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VI. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. w formie pisemnej: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie WWW: https://www.uodo.gov.pl
 3. telefonicznie: (22) 531-03-00

VII. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem danych osobowych administratora:
a. pod adresem korespondencyjnym: ul. gen. Czyżewskiego 1, Bełchatów
b. pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
VIII. Akty prawne powoływane w klauzuli

 1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119);
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 22002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1994 r Kodeks Cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 z późn. zm.);
 5. Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 Poz. 771 z późn. zm.) – data wejścia w życie 01.01.2019 r.
 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. 1997 Nr 133 Poz. 882 z późn. zm) – nieobowiązująca;

Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.