Nieruchomość podzielona jest na cztery działki. Działka nr 519 i 593 położona jest w terenach użytków zielonych (łaski, pastwiska) wraz z zadrzewieniami i zakrzewieniami, spełniające rolę korytarzy ekologicznych. Działka nr 593 jest całościowo położona w terenach zalewowych rzeki Pilsi, a działka nr 519 jest częściowo położona w terenach zalewowych rzeki Pilsi, na których obowiązuje zakaz zabudowy zadrzewień oraz inne zakazy wynikające z obowiązujących przepisów. Działka nr 47 położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej, uzupełniająco-usługowej, nieuciążliwej oraz częściowo na terenach rolnych. Działki o nr 653/2 oraz 654 położone są na terenach lasów, wraz z obiektami i urządzeniami gospodarki leśnej.

Działka nr 47 (pow. 2,84 ha) - wartość szacunkowa - 133000 zł

Działka nr 519 (pow. 0,07 ha) - wartość szacunkowa - 1100 zł

Działka nr 593 (pow. 0,19 ha) - wartość szacunkowa - 3000 zł

Działka 653/2 (pow. 0,0523 ha) - wartość szacunkowa - 1400 zł

Działka 654 (pow. 0,6341 ha) - wartość szacunkowa - 16500 zł

Występuje niezgodność, stan prawny w księdze wieczystej nie jest tożsamy z aktualną ewidencją gruntów, zgodnie z ewidencją powierzchnia łączna działek gruntu wynosi 3,7864 ha a nie 3,7867 ha, oraz działka nr 47 położona jest faktycznie w Łobudzicach a nie w Kolonii Łobudzice.

Plik z dokumentem do pobrania