Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Mariola Szczęsna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-04-2021r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie mającego siedzibę przy ul. S. Okrzei 4 , sala nr V, odbędzie się pierwsza licytacja:

  1. niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 27 i 46

      o obszarze 0,4700 ha położonej w miejscowości Zagłówki w gm. Zelów, dla której Sąd Rejonowy

     w  Bełchatowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 

      KW  PT1B/00052159/0]

  1. niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 377

     o obszarze 5,8852 ha położonej w miejscowości Kociszew w gm. Zelów, dla której Sąd Rejonowy

     w  Bełchatowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze

     KW PT1B/00006267/3]

  1. nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 79 i 101 o obszarze

     1,9790ha położonej w miejscowości Bocianicha w gm. Zelów, dla której Sąd Rejonowy

     w  Bełchatowie  Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze

     KW PT1B/00056593/2

 

Działka nr 27 i 46 – wartość 14.100,00 zł (czternaście tysięcy sto złotych) wywołania 10.575,00 zł

Działka nr 377 – wartość 302.000,00 zł (trzysta dwa tysiące złotych) wywołania 226.500,00 zł

Działka nr 79 – wartość 123.000,00 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące złotych) wywołania 92.250,00 zł

Działka nr 101 – wartość 9.700,00 zł (dziewięć tysięcy siedemset złotych) wywołania 7.275,00 zł

 

Suma oszacowania całości wynosi 448.800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 336.600,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44.880,00 zł.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA Centrala - Departament Obsługi Rozliczeń 19 10500099 7170 0000 2002 9419

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.   8;00 do godz.16;00  oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie przy ul. S. Okrzei 4 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Przedmiotowa licytacja  dotyczy  nieruchomości o charakterze rolnym i  spełnia przesłanki  wymienione  w  Ustawie  z  dnia  14 kwietnia 2016r. o  wstrzymaniu  sprzedaży  nieruchomości  Zasobu  Własności  Rolnej  Skarbu Państwa  oraz o  zmianie  niektórych  ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 869), Ustawy  z  dnia  11 kwietnia 2003r. o  kształtowaniu  ustroju  rolnego ( Dz. U. z  2020r. poz. 1655) .

Nadto na podstawie art. 18 w zw. z art. 41,42, 43  ust. z dnia 11.03.204r. o podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej, na podstawi stanu faktycznego  i prawnego w zakresie obowiązków po stronie dłużnika, komornik może uwzględnić właściwą stawkę podatku od towarów i usług.

 

Szczegółowe informacje znajdują się  pod adresem: www.komornik-belchatow.pl

  

  Plik z dokumentem do pobrania